Valeo v ?eské republice

Valeo je vyznamnym investorem v ?eské republice ji? 25 let a vytvá?í pracovní místa s vysokou p?idanou hodnotou. Valeo je dnes klí?ovym hrá?em v ?eském automobilovém pr?myslu nejen ve vyrobě, ale i ve vyzkumu, a zároveň jedním z největ?ích zaměstnavatel?. Na ?esti svych pracovi?tích má 4 000 zaměstnanc?.

O nás

Valeo je vyznamnym investorem v ?eské republice od roku 1995 a vytvá?í pracovní místa s vysokou p?idanou hodnotou. Valeo je dnes klí?ovym hrá?em v ?eském automobilovém pr?myslu nejen ve vyrobě, ale i ve vyzkumu, a zároveň jedním z největ?ích zaměstnavatel?. Na ?esti svych pracovi?tích má 4 000 zaměstnanc?.

Pracovní p?íle?itosti

Ve Valeo se sna?íme vytvá?et prost?edí postavené na několika základních principech – etice, politice otev?enych dve?í, profesionálním p?ístupu a tymové práci. Na?i kolegové a jejich pracovní pohodlí stojí ve st?edu v?ech na?ich projekt?. Vě?íme v prost?edí postavené na vzájemném respektu a sounále?itosti. Vyvíjíme technologie pro auta budoucnosti – a jaká je va?e profesní budoucnost?

Valeo ?eská republika v ?íslech

0

zaměstnanc? v ?eské republice

0

vyrobních závod?

0

vyvojové centrum a testovací polygon

Na?e aktivity

Valeo p?sobí v ?eské republice od roku 1995, kdy otev?elo sv?j první vyrobní závod v Rakovníku. Následovaly dvě dal?í továrny v ?ebráku (2001) a Humpolci (2002), které vyrábějí klimatiza?ní systémy, systémy recirkulace vyfukovych plyn?, vnit?ní ovládací panely a p?ední moduly. Závod v Podbo?anech (2006) vyrábí hydraulické komponenty do spojek, p?evodovek a brzd.

Vyzkumná a vyvojová ?innost byla zahájena v roce 2002 v Praze, p?vodně jako in?enyrská kancelá? zamě?ená na mechanické navrhování klimatiza?ních jednotek a interiérovych ovládacích panel?. V roce 2013 byla ?innost roz?í?ena o vyvoj senzor?, softwaru a systém? pro automatizovanou jízdu a automatizované parkování. Následovalo otev?ení polygonu v Milovicích umo?ňující vysokorychlostní a nízkorychlostní manévry pro testování asisten?ních systém? a autonomního ?ízení.
V roce 2019 dokon?ilo Valeo dal?í dvě vyznamné investice: roz?í?ení závodu ?ebrák, ve kterém zahájilo vyrobu chladi?? baterií pro elektrická vozidla, a otev?ení druhé továrny v Rakovníku, kde vznikají senzory, kamery a ovládací panely.

Valeo product test drive
Circuit at Valeo Czech Republic
Valeo plant in Czech Republic
Valeo automated driving test
an employee at a Czech Republic plant
Workers line in Valeo Czech Republic
Two workers at Valeo Czech Republic plant
Woman inspecting a product