Uncategorized @cs | 19 Led, 2023 | 7 min

Valeo Praha, ?pi?ka ve vyzkumu asisten?ních a termálních systém? nejen pro elektromobily

V posledních dvou desetiletích se pra?ské vyzkumné a vyvojové centrum spole?nosti Valeo stalo etalonem pro vyvoj a validaci asisten?ních systém? a v poslední době také tepelnych systém?, které jsou nezbytné pro ú?innost elektromobil?. Objevte s námi pobo?ku, která ka?dym dnem dělá pokroky směrem k ?ist?í a bezpe?něj?í mobilitě.

P?ed dvaceti lety to za?alo jako skromná kancelá?, kde pracovalo jen několik desítek nad?enc?. Dnes je to rozsáhly areál se ?ty?mi budovami, z nich? poslední nedávno slavnostně otev?el sám ministr dopravy u p?íle?itosti 20. vyro?í zalo?ení centra, kde nyní pracuje p?ibli?ně 700 lidí.

P?vodně se tato pobo?ka věnovala vyhradně vyvoji automobilovych klimatiza?ních systém?. Od té doby zna?ně roz?í?ila své dovednosti a odborné znalosti a stala se referencí v oblasti vyvoje jízdních asistent? a tepelnych systém? nejnověj?í generace p?izp?sobenych elektromobil?m.

Edgar Martinez-Granada

Valeo Praha je jedine?ná v tom, ?e zde pracujeme na naprosto v?ech typech senzor?: ultrazvukové senzory, kamery, radary, LiDAR,“ zd?razňuje Edgar Martinez-Granada, vedoucí vyzkumu a vyvoje pro ADAS. “Pracujeme také na v?ech typech jízdních asisten?ních funkcí: automatické nouzové brzdění, udr?ování v jízdním pruhu, adaptivní tempomat, automatické parkování a autonomní jízda a? do úrovně 4. Jsme hrdí na to, ?e m??eme ka?dy den p?ispívat k bezpe?něj?í a autonomněj?í mobilitě.

V Milovicích, asi 50 kilometr? od Prahy, má k tomuto ú?elu nejmoderněj?í vybavení, v?etně testovacího polygonu, ktery je v rámci skupiny Valeo jedine?ny. Jedná se o byvalou p?istávací dráhu, dlouhou témě? 3 km, a umo?ňuje provádět vysokorychlostní testovací scéná?e pro v?echny asisten?ní systémy.

Validace systému LiDAR spole?nosti Valeo, ktery dnes vybavuje první automobily na světě schopné dosáhnout autonomie úrovně 3, probíhalo právě zde v pra?ském vyvojovém centru a na zku?ebním polygonu v Milovicích. Valeo má takové odborné znalosti v oblasti validace jízdních asistent?, ?e nově nabídne své znalosti a testovací infrastrukturu v?em firmám v oblasti mobility v podobě nové nabídky slu?eb nazvané AD Tech Services.

Piste d'essai de Milovice, Valeo Prague

Stejně tak pro vyvoj tepelnych systém? ur?enych pro elektromobily má toto pracovi?tě systémy elektromagnetické analyzy, klimatickou komoru a moderní akustickou komoru. Právě zde in?eny?i spole?nosti Valeo vyvíjejí inteligentní tepelné systémy – vytápění, větrání a klimatizaci – které zaji??ují tepelny komfort cestujících a zároveň zachovávají dojezd a ?ivotnost baterií.

In?eny?i z pra?ské pobo?ky úspě?ně registrovali ji? více ne? 70 patent?, co? je d?kazem jejich inova?ní schopnosti.

V na?em R&D centru v Praze to doslova v?e a věci jdou velmi rychle kup?edu. Neustále rosteme. Projekty se mno?í. Je to neuvě?itelně dynamické,“ shrnuje Lenka Topinková, procesní in?enyrka vyzkumu a vyvoje.

Tento neustály rozvoj byl samoz?ejmě doprovázen hlubokou změnou profesí a dovedností. Dnes se jejich práce neto?í pouze kolem strojírenství, p?vodního odborného zamě?ení, ale také kolem elektroniky, mechatroniky, softwaru, systémového in?enyrství, kybernetické bezpe?nosti a správy velkych dat.

A pokud pracujete v některém z těchto obor? a sníte o tom, ?e se vydáte na cestu za bezpe?něj?í a elektrickou mobilitou, je tu pro vás dobrá zpráva: Valeo R&D centrum v Praze hledá nové zaměstnance ??

Vyvojá?i zde zdokonalují v?echny typy asisten?ních funkcí: automatické nouzové brzdění, udr?ování auta v jízdním pruhu, adaptivní tempomat atd.
Slavnostní otev?ení nové budovy u p?íle?itosti 20. vyro?í vyvojového centra ministrem dopravy Martinem Kupkou (uprost?ed); vlevo: Leo? Dvo?ák, generální ?editel; po jeho pravici: Joachim Mathes, ?editel vyzkumu a vyvoje produktové divize Comfort and Driving Assistance
Vyvojové centrum má velké zku?enosti s nejnověj?í generací tepelnych systém? p?izp?sobenych elektrifikaci vozidel.
V pra?ské pobo?ce Valeo pracuje 700 lidí
Vyvojové centrum Valeo v Praze pracuje na v?ech typech senzor? pro asisten?ní systémy ?idi?e: ultrazvukové senzory, kamery, radary, LiDAR
?Inteligentní tepelné systémy, které vyvíjíme a ově?ujeme v na?í laborato?i, jsou zásadní pro del?í dojezd elektromobil?,“ zd?razňuje Ji?í Vyroubal, vedoucí laborato?e elektrickych kompresor?.

Similar News